Home Giáo dục Chú đại bi – ý nghĩa và trì niệm đúng cách
chú đại bi

Chú đại bi – ý nghĩa và trì niệm đúng cách

by admin

1.Chú Đại bi là gì?

Theo Wikipedia Tiếng Việt Kinh Chú Đại Bi, hay Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài chú căn bản minh họa công đức nội chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva). Bài chú này còn có các tên gọi là: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thanh Cảnh Đà La Ni…

Theo kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, bài chú này được Bồ tát Quán Thế Âm đọc trước một cuộc tập họp của các Phật, bồ tát, các thần và vương. Cũng như câu Om Mani Padme Hum rất phổ biến ngày nay, Đại Bi chú là chân ngôn phổ biến cùng với phật Quán Thế Âm ở Đông Á, bài chú này thường được dùng để bảo vệ hoặc để làm thanh tịnh.

Chân ngôn này được trích từ Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Ðại Viên Mãn Vô Ngại Ðại Bi Tâm Ðà La Ni Kinh. Trong kinh ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn, con có chú Đại Bi tâm đà ra ni, nay xin nói ra, vì muốn cho chúng sanh được an vui, được trừ tất cả bịnh, được sống lâu, được giàu có, được diệt tất cả nghiệp ác tội nặng, được xa lìa chướng nạn, được thành tựu tất cả thiện căn, được tiêu tan tất cả sự sợ hãi, được mau đầy đủ tất cả những chỗ mong cầu. Cúi xin Thế Tôn từ bi doãn hứa.“, rồi sau đó đọc Kinh Chú Đại Bi.

“Bồ tát thuyết chú xong, cõi đất sáu phen biến động, trời mưa hoa báu rơi xuống rải rác, mười phương chư Phật thảy đều vui mừng, thiên ma ngoại đạo sợ dựng lông tóc. Tất cả chúng hội đều được quả chứng.”

2.Nội Dung của chú đại bi:

Chú đại bi gồm 84 câu có nội dung tiếng Phạn như sau:

1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 22.Di hê rị 43.Ta ra ta ra 64.Tất ra tăng a mục khê da
2. Nam mô a rị da 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 44.Tất rị tất rị 65.Ta bà ha
3. Bà lô yết đế thước bát ra da 24.Tát bà tát bà 45.Tô rô tô rô 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ
4. Bồ Đề tát đỏa bà da 25.Ma ra ma ra 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 67.Ta bà ha
5. Ma ha tát đỏa bà da 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 68.Giả kiết ra a tất đà dạ
6. Ma ha ca lô ni ca da 27.Cu lô cu lô yết mông 48.Di đế rị dạ 69.Ta bà ha
7. Án 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 49.Na ra cẩn trì 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ
8. Tát bàn ra phạt duệ 29.Ma ha phạt xà da đế 50.Địa rị sắc ni na 71.Ta bà ha
9. Số đát na đát tỏa 30.Đà ra đà ra 51.Ba dạ ma na 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 31.Địa rị ni 52.Ta bà ha 73.Ta bà ha
11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 32.Thất Phật ra da 53.Tất đà dạ 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ
12.Nam mô na ra cẩn trì 33.Giá ra giá ra 54.Ta bà ha 75.Ta bà ha
13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 34.Mạ mạ phạt ma ra 55.Ma ha tất đà dạ 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
14.Tát bà a tha đậu du bằng 35.Mục đế lệ 56.Ta bà ha 77.Nam mô a rị da
15.A thệ dựng 36.Y hê di hê 57.Tất đà du nghệ 78.Bà lô kiết đế
16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 37.Thất na thất na 58.Thất bàn ra dạ 79.Thước bàn ra dạ
17.Na ma bà dà 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 59.Ta bà ha 80.Ta bà ha
18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 39.Phạt sa phạt sâm 60.Na ra cẩn trì 81.Án. Tất điện đô
19.Án. A bà lô hê 40.Phật ra xá da 61.Ta bà ha 82.Mạn đà ra
20.Lô ca đế 41.Hô lô hô lô ma ra 62.Ma ra na ra 83.Bạt đà gia
21.Ca ra đế 42.Hô lô hô lô hê rị 63.Ta bà ha 84.Ta bà ha.

3. Ý nghĩa và công năng vô lượng của Chú Đại bi:

Muốn biết công năng thực sự của Chú Đại Bi thì cần phải tìm hiểu mục đích, hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm khi ngày ban thần chú. Bồ Tát đã phát nguyện rằng nếu chúng sanh nào mà tụng niệm thần Chú Đại Bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, không được sanh về cõi Phật, không được vô lượng tam muội biện tài thì Ngài thề sẽ không thành chánh giác.

Bồ Tát Quan Thế Âm còn nhấn mạnh nếu trì trụng mà tất cả mong cầu trong đời hiện tại không vừa ý thì thần chú sẽ không được gọi là Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Trừ những kẻ mong cầu những điều bất thiện ra thì hoặc không thành tâm thì ngay cả những kẻ phạm tội nặng nề khi trì tụng cũng sẽ được tiêu trì những ác nghiệp. Bất cứ ai khi trì tụng thần chú với tất cả sự thành tâm chắc chắn sẽ đạt được những điều như ước nguyện. Oai lực của Chú Đại Bi là rộng khắp và vô biên không có gì có thể ngăn cản.

Một công năng khác của Chú Đại Bi đó chính là cứu khổ, cứu nạn. Có những lúc ta rơi vào hoàn cảnh hoạn nạn, đau khổ tột cùng, mất niềm tin và cảm thấy như là tột cùng của bế tắc hãy vững tin vào Bồ Tát Quán Thế Âm và trì tụng thần Chú Đại Bi, chắc chắn ngài sẽ giúp ta vượt qua để đi được đến nơi an lạc và hạnh phúc.

4. Cách trì niệm Chú đại bi tại gia:

Mỗi người nên có một tọa cụ, hoặc đơn giản hơn, một miếng vải sạch hay khăn bông xếp lại để làm chỗ tọa thiền. Hành giả nên ngồi theo cách thức kiết già nhưng nếu gặp khó khăn thì có thể ngồi theo cách thức bán già (ngồi xếp bằng, chân phải gác lên chân trái hay ngược lại), lòng bàn tay để ngữa hướng lên trên, bàn tay mặt để lên trên bàn tay trái, hai đầu ngón cái đụng vào nhau. Mắt nên mở hé, nếu nhắm hẵn thì dễ rơi vào trạng thái hôn trầm, nếu mở lớn thì khó định tâm.

Lạy là nghi thức biểu lộ sự cung kính, tôn trọng. Mỗi thời đại có một cung cách khác nhau để biểu lộ sự tôn trọng. Lối lạy kiểu cũ theo cách thức của người Trung Hoa có nhiều điểm rất bất tiện, không thích hợp cho không khí thiền đường. Trước hết, với kiểu lạy này, khi hành lễ mỗi người chiếm một khoảng diện tích đáng kể đủ để có thể đứng và qùy xuống lạy, gây trở ngại cho những thiền đường nhỏ.

Việc đứng lên qùy xuống gây ra những tiếng động của động tác, tiếng sột soạt của quần áo, những động tác này cũng có thể làm phóng ra những bụi bặm, vi trùng mà ta mang trên quần áo, những mùi hôi của cơ thể – nhất là trong những xứ khí hậu nóng nực-, làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường ta cần có để thở.

Ngoài ra việc đứng lên qùy xuống lộn xộn trong những tư thế rất khó coi… Cho nên, chúng ta có thể thực hành một cách lạy tương đối đơn giản trong khi hành lễ, là thiền sinh cứ ngồi theo tư thế hành thiền, kiết già hay bán già, khi lạy chỉ cúi gập đầu xuống sàn phía trước, kéo dài tư thế này một khoảng thời gian ngắn đủ để niệm một câu “Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm BồTát”, xong ngồi dậy.

Niệm Chú Đại Bi phải nên được trì tụng lớn tiếng, giọng điệu trầm hùng, nhanh và liên tục bằng cách lấy hơi từ bụng ra. Lớn tiếng ở đây không có nghĩa là ta phải la lớn lên, nhưng giọng đọc phải rõ ràng, nghe đủ tiếng, không lờ mờ, trại giọng.

Sau đây là một clip về trì niệm kinh chú Đại bi tiếng Phạn rất hay, mọi người chú ý lắng nghe (lưu ý rằng hiện nay trên Youtube có rất nhiều bài ghi là Chú Đại bi nhưng thực ra không phải đó là chú thập thất diện quán tự tại Bồ tát, gồm có 21 câu)

Mua vòng chú Đại bi để mang lại may mắn:

Mua vòng chú đại bi để mang lại may mắn

Related Posts

Bình luận